Skip to main content

Header3
Header1
Header2
Header4
Header5
Header7
Header6
Shadow

VO-ING Magazine 2023 #3


Nieuwe pensioenwet per 1 juli 2023 van kracht

Op 30 mei is in de Eerste Kamer gestemd over de nieuwe pensioenwet. Met een meerderheid van 46 stemmen is er nu groen licht en kan de wet officieel per 1 juli worden ingevoerd.

Nu de wet is aangenomen, komt daarmee een voorlopig einde aan meer dan tien jaar onderhandelen, sluiten van akkoorden, het heronderhandelen van akkoorden en tot op de dag van vandaag voeren van voortdurende discussies over of een nieuwe wet wel nodig is. 

Lees verder....

Pensioenakkoord basis voor nieuwe wet

Nu is de kogel door de kerk en is de nieuwe pensioenwet vanaf 1 juli van toepassing. Deze nieuwe wet is het gevolg van het pensioenakkoord dat in 2019 door kabinet, vakbonden en werkgevers is gesloten. 
Er is daarbij een route op papier gezet die de komende jaren zal worden gevolgd: er wordt overgestapt van een zogenaamde ‘uitkeringsregeling’ (de uitkering staat vast) naar een ‘premieregeling’ (waarbij de te betalen premie vaststaat). De gedachte daarachter was dat pensioenen dan eerder zouden kunnen worden verhoogd. Om te voorkomen dat pensioenen echter direct zouden dalen na een slecht beursjaar werd afgesproken dat er ook in de nieuwe regeling een buffer moet komen, maar dan een die niet afhankelijk is van de rentestand. In het pensioenakkoord werden tegelijk een aantal andere keuzes gemaakt: er wordt overgestapt naar ‘persoonlijke pensioenpotjes’ en afgestapt van het fenomeen dat jongeren een hogere en oudere werknemers een lagere premie betalen. 

Hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden

In het nieuwe stelsel ligt voor elk pensioenfonds nu de vraag op tafel of het betrokken fonds de overstap naar het nieuwe stelsel wil maken, of niet. Dat is een beslissing die  genomen moet worden door de sociale partners (werkgevers en werknemers). Hierbij is voor het eerst in de geschiedenis een wettelijke rol toegekend aan verenigingen van gepensioneerden bij pensioenfondsen. Vakbonden en werkgevers moeten bij de afspraken die ze per pensioenfonds maken in het kader van een mogelijke overgang naar het nieuwe stelsel daarbij tijdig het oordeel van verenigingen van gepensioneerden te vragen. Zo zijn die verenigingen straks dé stem van gepensioneerden bij de belangrijke keuzes die moeten worden gemaakt: stapt mijn fonds over naar het nieuwe stelsel, hoe gaat mijn nieuwe pensioenregeling er dan uitzien en hoe wordt het vermogen van het pensioenfonds verdeeld?

VO-ING en VO-NN hebben inmiddels kenbaar gemaakt aan de twee betrokken werkgevers dat zij gebruik willen maken van hun recht om hun wensen kenbaar te maken. De pensioencommissie van onze verenigingen zal hier de komende periode invulling aan geven in nauw overleg met de betrokken fondsen (PFI, de beide CDC-fondsen en mogelijk het pensioenfonds van Delta Lloyd).

De pensioencommissie zal hierbij alleen kijken naar zaken die van toepassing zijn op onze eigen betrokken pensioenfondsen. Hierbij valt op dat de betrokken fondsen overwegend gesloten, rijk en veilig zijn. Dit geeft een degelijk en bijzonder uitgangspunt.

Uiteraard zullen we de leden van onze verenigingen hierbij naar hun menig vragen en betrekken bij de besluitvorming. We houden u op de hoogte!

NB: Om goed gehoord te worden is het van belang dat zoveel mogelijk gepensioneerden en oud-medewerkers lid worden van de verenigingen van VO-ING en VO-NN. Elk nieuw lid is daarbij van harte welkom! 


Long covid

Corona is nog steeds onder ons, maar voor veel mensen lijkt het iets uit een ver verleden. Dat is bepaald niet het geval voor mensen die al lange tijd geconfronteerd worden met klachten en de gevolgen daarvan.

Een hulpinstantie die relatief onbekend is, is C-support. Dit is een stichting die werkt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). C-support ondersteunt en adviseert mensen met langdurige coronaklachten (Long COVID) in heel Nederland. De dienstverlening van C-support is gratis. Klik op onderstaand button en lees meer over C-support en over de wijze waarop u met de stichting in contact kunt komen.

De heer Godfried van der Lugt, Oud-voorzitter ING Groep, overleden.

Op 3 november 2023 overleed op de leeftijd van 83 jaar de oud-voorzitter van ING Groep de heer Godfried van der Lugt.

Vanaf 1986, toen hij werd benoemd tot Bestuursvoorzitter van de Postbank, tot aan zijn pensionering in 2000 heeft hij een zeer vooraanstaande rol gespeeld in de totstandkoming en ontwikkeling van ING. En na die tijd is hij ook nog tien jaar lid van de RvC geweest.

De fusie in 1989 tussen NMB en Postbank en de fusie in 1991 met Nationale-Nederlanden kwamen mede dankzij zijn drijvende kracht en grote strategische inzichten tot stand.
Dat de leeuw nog steeds in het bancaire logo van ING is terug te vinden is zonder enige twijfel vooral aan hem te danken!
Van der Lugt geloofde enorm in de mogelijkheden van direct bankieren, iets wat in die periode nog geen uitgemaakte zaak was, en was mede verantwoordelijk voor een aantal grensoverschrijdende acquisities die ING op de wereldkaart hebben gezet.
Naast al deze zakelijke initiatieven was hij een buitengewoon inspirerende en motiverende persoonlijkheid, die altijd oog had voor de menselijke kant.
Hij was een bestuurder in hart en nieren waar zeer velen met plezier, waardering en respect aan zullen terugdenken.
In de rouwadvertentie die ING Groep plaatste naar aanleiding van zijn overlijden staat dan ook terecht "voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan ING zijn wij hem zeer erkentelijk".
Op 13 november werd in Amsterdam onder grote belangstelling van veel voormalig collega’s en andere bekenden afscheid van hem genomen.
Moge hij rusten in vrede.

Paul Overtoom benoemd tot penningmeester van VO-ING.

Op 19 juli heeft de Ledenraad van VO-ING unaniem ingestemd met de benoeming van Paul Overtoom tot penningmeester van VO-ING.
Per 1 oktober zal hij deze functie overnemen van Pieter Pouwels die dan na zo’n kleine 8 jaar deze rol vervuld te hebben bij VO-ING terug zal treden.
In het eerstkomende VO-ING Magazine kunnen jullie -voorzover nodig- nader kennismaken met Paul.

frans Crul Pieter Pouwels

Omdat Pieter Pouwels ook al jarenlang op een voortreffelijke wijze een bestuurlijke rol vervulde bij VSI, de voorganger van VO-ING, heeft de Ledenraad ook in dit geval unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur om hem te benoemen tot erelid.
De daarbij behorende oorkonde is hem tijdens de vergadering onder luid applaus door voorzitter Frans Crul uitgereikt.Als er geen plaatsen voor activiteiten meer  zijn, kunt u hieronder zien als die weer beschikbaar komen en dan direct inschrijven. Er zijn geen wachtlijsten. U moet dit zelf in de gaten houden.Personeelsfaciliteiten ING

Welke personeelsfaciliteiten biedt ING Bank u?

ING kent een aantal personeelsfaciliteiten voor haar medewerkers en daarmee gelijkgestelden. U valt onder de categorie gelijkgestelden wanneer u:
gepensioneerd bent en tot uw pensionering bij ING of haar rechtsvoorgangers in dienst was.

  • oud-medewerker bent die vrijwillig vervroegd is uitgetreden op grond van de VUT- (of daarmee verwante) regeling.
  • oud-medewerker bent die arbeidsongeschikt is geworden tijdens het dienstverband bij ING en die van ING een aanvulling op de WAO of WIA-uitkering, dan wel een
    arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.
  • Weduwnaar of weduwe bent van een oud-medewerker die voldoet aan één van bovenstaande criteria.